Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Milí návštěvníci stránek www.martakova.cz a www.luciemartakova.cz , ráda bych vás ujistila, že jakékoli osobní údaje, které mi během své návštěvy na webu nebo během naší spolupráce poskytnete, jsou u mě v naprostém bezpečí a jsou zpracovávané především za účelem plnění mých povinností směrem k vám a k tomu, abych vám vždy mohla nabídnout jen ty nejkvalitnější služby, přesně pro vás na míru. V tomto dokumentu jsou obsaženy důležité informace týkající se ochrany vámi poskytnutých osobních údajů, tj. osobních údajů poskytnutých návštěvníky uvedených webových stránek a rovněž klienty a zájemci o mé služby. Zákon o ochraně osobních údajů užívá pro osoby, kterých se poskytnuté osobní údaje týkají označení „subjekt údajů“. Tento pojem bude proto v textu dokumentu používán pro veškeré osoby, které mi, jako provozovateli webu a Správci osobních údajů své osobní údaje poskytly.

NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH POJMŮ

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Dle zákona o ochraně osobních údajů jsem Správcem osobních údajů poskytnutých mi vámi, jako subjekty údajů. Jako Správci je mi uložena řada povinností, mimo jiné se registrovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“). Správcem osobních údajů je tedy: Mgr. Lucie Martáková, provozovatelka webu www.martakova.cz a www.luciemartakova.cz IČ:               87013321 DIČ             CZ8451250027 Sídlo:           V Koutech 114, Potštejn, 51743 E-mail:         lucie@luciemartakova.cz  Mobil:           +420 733 187 738 Registrace u ÚOOÚ:   00076986 Kontaktovat mě můžete na uvedeném e-mailu. Veškeré vaše dotazy a žádosti týkající se ochrany osobních údajů zodpovím a vyřídím obratem, v nejkratší možné době. OSOBNÍ ÚDAJ: Je to jakákoli informace, která se týká určeného nebo určitelného subjektu údajů. Může to být například jméno a příjmení, může to být například i záznam z kamerového systému, na kterém je daná osoba rozeznatelná. V některých případech není zcela nesporné, zda se jedná o osobní údaj či nikoli. Proto uvádím, že v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o ochraně osobních údajů zpracovávám veškeré údaje, které vyplní návštěvník mých webových stránek v některém zde umístěném formuláři a odešle je stisknutím příslušného tlačítka na můj mail nebo do registračního a objednávkového systému anebo je zašle v souvislosti s objednávkou učiněnou prostřednictvím e-mailu či telefonicky, tedy zejména jméno, příjmení či obchodní firmu, adresu, mailový kontakt, IČ, DIČ a telefonní spojení. V případě „živých“ kurzů jsou to i údaje sdělené účastníky kurzů v rámci jejich konání a v souvislosti s účastí na takové akci, obdobně údaje sdělené v rámci konzultací. SUBJEKT ÚDAJŮ: Subjektem údajů je pro účely ochrany osobních údajů fyzická osoba, které se týká konkrétní osobní údaj. Subjektem údajů tedy nejsou právnické osoby. Přesto se stejnou obezřetností přistupuji i k údajům poskytnutým právnickými osobami resp. osobami za ně jednajícími. INFORMACE O POUŽITÍ: Informace o použití jsou všechny informace shromážděné na stránkách, jako jsou např. úkony učiněné na stránkách, jako jsou logy kliknutí, vaše registrační údaje nebo to, jak stránky užíváte. IP ADRESA: Při používání stránek může být automaticky zaznamenána vaše IP adresa (unikátní adresu, která identifikuje váš počítač na internetu). COOKIES: „Cookie“ je malý textový soubor, který může být použit ke shromažďování informací o vaší činnosti na stránkách. Například, když někdo navštíví některou ze stránek, cookie se uloží do zařízení uživatele (pokud uživatel cookies přijme) nebo se načte, pokud uživatel již dříve stránky navštívil. Cookies mohou být také použity ke sledování uživatelů na celém webu. Většinu prohlížečů si můžete nastavit tak, aby vás informovaly, když se uloží cookie nebo si můžete zvolit blokování cookies vaším prohlížečem, ale pokud tak učiníte, možná nebudete moci využívat personalizované funkce, které mohou využívat ostatní uživatelé, kteří stránky navštíví. Některé z cookies, které používám, mohou být flash cookies nebo Adobe cookies. V závislosti na vašem prohlížeči nemusí dojít k automatickému smazání těchto cookies. Zkontrolujte, prosím, svůj prohlížeč a zjistěte, kde se tyto typy cookies ukládají a jak mohou být smazány. Cookies mi pomáhají neustále zdokonalovat mé služby pro vás, zejména prostřednictvím zjišťování vašich preferencí. WEBOVÉ MAJÁKY (WEB BEACONS): Známé jako „průhledné GIFy“, „webové štěnice“ nebo „pixelové značky“. „Webové majáky“ jsou drobné grafiky s jednoznačným identifikátorem, jejichž funkce je podobná cookies, a používají se k tomu, aby nám umožnili počítat uživatele, kteří navštívili určité stránky v rámci internetových stránek, a pomohli nás stanovit účinnost propagačních nebo reklamních kampaní. Při použití v e-mailových zprávách ve formátu HTML, mohou webové majáky uživateli říci, zda a kdy byl e-mail otevřen. Na rozdíl od cookies, které jsou uloženy na pevném disku počítače uživatele, jsou webové majáky neviditelně zabudovány do internetových stránek.

JAK JE TO S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektů údajů je dobrovolné. Zpracovávány jsou pouze údaje, které sám subjekt údajů poskytne, a to zejména jejich vyplněním do některého z formulářů na webových stránkách. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů znamená, že vám jejich poskytnutí neukládá žádný právní předpis. Povinným je tak pouze poskytnutí takových osobních údajů, které jsou nezbytné pro řádné pro vystavení účetních a daňových dokladů. Ovšem nelze přehlédnout, že bez vyplnění některých údajů (například kontaktních anebo údajů poskytovaných v průběhu konzultací) by nemohly být mé služby řádně poskytnuty.

ZA JAKÝM ÚČELEM OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁM?

Osobní údaje poskytnuté při objednávce placené služby z webových stránek nebo v souvislosti s požadavkem na poskytnutí mých služeb jsou zpracovávány za účelem splnění mých povinností vůči vám, tj. k poskytnutí služby a související komunikace, vystavování účetních a daňových dokladů, a proto ke zpracování osobních údajů v těchto případech není podle zákona nutný souhlas subjektu údajů. Není to běžně vnímaná skutečnost, nicméně i bez souhlasu subjektu údajů lze v případě, že se jedná o mého klienta, zasílat na subjektem sdělený mailový kontakt tzv. obchodní sdělení, tj. nabídku stejných či obdobných produktů. Protože si velmi vážím vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje sdělujete a těší mě váš zájem o mé služby a produkty, zavazuji se vám e-mailem posílat pouze hodnotné informace a zajímavé nabídky služeb a produktů. K tomuto účelu budu zpracovávat některé z vámi poskytnutých osobních údajů, konkrétně jméno a e-mailový kontakt. V případě, že se rozhodnete stáhnout si z mých webových stránek některý z produktů zdarma, pak kliknutím na tlačítko pro stažení dáváte souhlas s tím, že vámi takto poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo) zařadím do mé databáze kontaktů a mohu vám zasílat obchodní sdělení a za tímto účelem vaše údaje zpracovávat. Obchodní sdělení se mohou týkat produktů a služeb mých, jakož i mých obchodních partnerů. Kliknutím na tlačítko pro stažení produktu zdarma tedy dáváte výslovně souhlas k zařazení do mé databáze kontaktů i k zasílání obchodních sdělení mých i mých obchodních partnerů. (dále viz níže „K souhlasu se zpracováním osobních údajů“). Pokud byste se rozhodli, že nechcete tyto informace a nabídky dostávat, stačí kliknout na odkaz pro odhlášení odběru ve spodní části mailu. Jen pro úplnost uvádím, že obchodní sdělení zasílaná mailem se řídí pravidly uvedenými v zákoně č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány i za účelem tvorby zákaznických databází (a segmentace kontaktů) tak, abych Vám zasílala informace a nabídky pouze z té oblasti, o kterou máte zájem.

K SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů pro účely uvedené v předchozí části („Za jakým účelem osobní údaje zpracovávám?“) je podle zákona možné bez vašeho souhlasu, pokud jsem vám poskytla svoji službu, zjednodušeně, jste-li mými klienty, zákazníky. Zde po vás tedy souhlas nevyžaduji a podle zákona a stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů vyžadovat ani nemám. Pokud v rámci registrace nebo objednávky nebo při poskytování služeb dáte výslovný souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami a ochranou osobních údajů či jinak projevíte souhlas, pak vám mohu zaslat i zajímavé nabídky mých obchodních partnerů i z jiné oblasti než jsou mnou poskytované služby.

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě budou zpracovávány automatizovaně, osobní údaje poskytnuté klasickou písemnou formou nebo ústně budou zpracovávány manuálně. Zpracování provádí Správce, případně jeho zaměstnanci nebo smluvně zavázaná třetí osoba a Správce zaručuje, že všechny tyto osoby zachovají mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích a neposkytnou je žádné třetí osobě, s výjimkou případů, kdy tak výslovně ukládá zákon. Osobní údaje zpracovávané manuálně jsou ukládány v uzavřených prostorách, elektronicky zpracovávané údaje jsou chráněny přístupovými hesly. V obou případech jsou přijata i technickoorganizační opatření k zajištění ochrany před přístupem neoprávněných osob k údajům.

SPRÁVNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘÍSTUP SUBJEKTU ÚDAJŮ K POSKYTNUTÝM ÚDAJŮM

Jako subjekt údajů jste povinni poskytnout pouze pravdivé a správné údaje, a v případě, že dojde k jejich změně, tak změnu Správci bez zbytečného odkladu oznámit. Osobní údaje jsou zaznamenány v podobě poskytnuté subjektem údajů. Pokud by se přesto přes veškerou snahu objevila v údajích nesprávnost nebo nepřesnost, obratem po zjištění či upozornění ze strany subjektu údajů ji opravím. Pokud byste zjistili nebo se domnívali, že zpracování vašich osobních údajů provádím v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života, je vaším právem požádat mě o vysvětlení a požadovat odstranění takto vzniklého stavu. Kromě opravy nebo doplnění údajů může jít zejména o požadavek blokování nebo likvidace osobních údajů. Informace o konkrétním zpracování vašich osobních údajů vám obratem sdělím, pokud o to požádáte. Kontaktní údaje jsou uvedeny v úvodní části tohoto dokumentu. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. VAŠE PRÁVA Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

UPOZORNĚNÍ K VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝM ÚDAJŮM

Veškeré osobní údaje, které mi poskytnete, chráním přesně tak, jak je popsáno v tomto dokumentu. Vezměte ovšem, prosím, na vědomí, že pokud jakýkoli údaj, který se vás týká, napíšete na veřejně dostupné stránky, např. do chatu, stránky s referencemi, diskuze na fóru, jsou viditelné všem návštěvníkům dané stránky. Proto na takové stránky neuvádějte žádné údaje, které nechcete dát veřejně k dispozici (včetně např. svého e-mailového kontaktu či telefonu).